Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Eidsvoll Okkupasjonsmuseums historie

Okkupasjonsmuseet ved Eidsvoll Bygdetun er gitt som gave fra Eidsvoll Forsvarsforening til befolkningen i Eidsvoll. Oppbyggingen av museet er utført på dugnad av forsvarsforeningens medlemmer, og arbeidet ble påbegynt høsten 1992.

En vegg av kongeligeOverdragelsen til Eidsvoll kommune fant sted ved en høytidelighet på Bygdetunet 10. juni 1995, og i anledning 50-års markeringen for frigjøringen etter den annen verdenskrig.
Eidsvoll Forsvarsforening har forpliktet seg til gjennom en "vennegruppe" å bistå med den videre utbygging og komplettering av museet, samt bistå med orienteringer, omvisning m.v. Okkupasjonsmuseet har et eget råd bestående av to representanter for Eidsvoll kommune ( kultursjef og konservator ), og to representanter oppnevnt av Eidsvoll Forsvarsforenings styre.
Rådets oppgaver er å arbeide for okkupasjonsmuseets videre utvikling, å fungere som et kontaktledd mellom Eidsvoll Forsvarsforening og Eidsvoll museum samt disponere de midler som okkupasjonsmuseets vennegruppe skaffer.
Foreningen ved daværende formann Jan Willy Aalborg hadde lenge syslet med tanken om å lage et okkupasjonsmuseum for å sikre ettertiden et innblikk i Hitler-Tysklands overfall og 5 år lange okkupasjon av Norge. Ideen ble lagt fram for Eidsvoll Kulturkontor og Kultursjefen Finn Bergstrøm var positiv. Det ble klart at Bygdetunet måtte være den riktige lokaliseringen for et slikt museum.
 
Bygningen som Eidsvoll kommune stilte til rådighet var et tidligere båthus. Firmaet Mathiesen Eidsvold Værk bygget det ved Høversjøen på Totenåsen sommeren 1947 for slepebåtene som ble brukt i tømmerfløtningen. Naustet er konstruert av Johan Keyser Frølich ved bedriften og har et karakteristisk bindingsverk med store og ukurante dimensjoner der tømmeret er skjært ved den gamle Rognlisaga i Hurdal. Da tømmerfløtningen tok slutt ble naustet overflødig, og i slutten av 1970 årene ble det gitt til bygdetunet i Eidsvoll, hvor det ble satt opp på ny grunnmur og nyttet som kaldtlager for en del av museets gjenstander.
Forsvarsforeningen planla og organiserte på dugnad finansiering og oppbygging av museet. Naustet ble ryddet og ombyggingen inkluderte også et tilbygg for kontor/bibliotek og inngang. Det ble tatt hensyn til den særegne takkonstruksjonen i naustet så den kunne være mest mulig synlig etter ombyggingen.Stokkverket er derfor brunmalt og trer tydelig frem i utstillingslokalet.
En oppstilling over utgiftene og finansieringen for etableringen av museet viser følgende:
Utgifter
De rent bygningsmessige kostnader: kr   95 000,
Dukkeoppstilling                               "   34 500,-
Diverse teknisk utstyr                        "   15 500,-
                                              Sum kr. 145 000,
Finansiering
Bidrag fra Eidsvoll Kommune gjennom de 3 årene byggingen pågikk:  kr   95 000,-
Pengegaver fra firmaer:                                                                         "   41 000,-
Pengegaver fra foreningsmedlemmer m.fl.                                              "   24 000,
Bidrag fra Eidsvoll Forsvarsforening                                                      "   10 000,-
                                                                                               Sum    kr. 170 000,-
                                                                                    Overskudd:    kr.   25 000,-
Overskuddet ble senere nyttet til anskaffelse av diverse teknisk utstyr i museet og i biblioteket/konferanserommet.